Chongqing Zhong Tai Instrument Co Ltd

Chongqing Zhong Tai Instrument Co Ltd have more than 10 years trading and engineering experience in Chongqing region. Focus on natural gas market.

Territories Covered

Southwest China region : Chongqing municipality and Sichuan, Yunnan , Guizhou province

Contact Details

Telephone 023-67729594

Address No.100 Dian Ce-Cun Guan Yingqiao
Jiangbei District Chongqing
China 400020